Duben 2007

číslice 1 - 100

21. dubna 2007 v 9:35 | jefftom |  ~PYCCKИЙ~
1 один (одна, одно)
2 два (две)
3 три
4 четыре
5 пять
6 шесть
7 семь
8 восемь
9 девять
10 десять
11 одиннадцать
12 двенадцать
13 тринадцать
14 четырнадцать
15 пятнадцать
16 шестнадцать
17 семнадцать
18 восемнадцать
19 девятнадцать
20 двадцать
21 двадцать один (одна, одно)
22 двадцать два (две)
23 двадцать три
30 тридцать
31 тридцать один (одна, одно)
40 сорок
50 пятьдесят
60 шестьдесят
70 семьдесят
80 восемьдесят
90 девяносто
100 сто

číslovky od jedné do sta

21. dubna 2007 v 9:34 | jefftom |  ~ESPAÑOL~
1 uno (una)
2 dos
3 tres
4 cuatro
5 cinco
6 seis
7 siete
8 ocho
9 nueve
10 diez
11 once
12 doce
13 trece
14 catorce
15 quince
16 dieciséis
17 diecisiete
18 dieciocho
19 diecinueve
20 veinte
21 veintiuno
22 veintidos
23 veintitres
24 veinticuatro
30 treinta
31 treinta y uno
32 treinta y dos
40 cuarenta
41 cuarenta y uno
50 cincuenta
60 sesenta
70 setenta
80 ochenta
90 noventa
100 ciento

číslovky 1-100

21. dubna 2007 v 9:32 | jefftom |  ~ENGLISH~
1 one
2 two
3 three
4 four
5 five
6 six
7 seven
8 eight
9 nine
10 ten
11 eleven
12 twelve
13 thirteen
14 fourteen
15 fifteen
16 sixteen
17 seventeen
18 eighteen
19 nineteen
20 twenty
21 twenty-one
22 twenty-two
30 thirty
31 thirty-one
40 forty
50 fifty
60 sixty
70 seventy
80 eighty
90 ninety
100 hundred

minulý čas průběhový

16. dubna 2007 v 15:05 | jefftom |  ~ENGLISH~
V angličtině se hojně používá průběhových časů, jedním z nich je minulý čas průběhový. Tento čas použijeme při vyjadřování, co jsme kdy dělali (například v šest jsem večeřel, o prázdninách jsem...). Možná se může plést s minulým prostým časem . ten však vyjadřuje spíše děje, které jste udělali (navečeřel jsem se, ...). Minulý průběhový se tvoří pomocí slovesa "to be" v minulém čase a průběhových tvarů na -ing:
to work
I - I was working
you - you were working
he (she, it) - he was working
we - we were working
you - you were working
they - they were working
Pokud slovesa v infinitivu končí na -e, pak toto e před -ing odpadá: dance - I was dancing. Některé souhlásky se zdvojují, to v případě, většinou v jednoslabičných slovesech: stop - I was stopping, bit - I was bitting...
Zápor tvoříme slůvkem "not", které vkládáme za was, were:
I was not (nebo wasn't) dancing.
We were not (nebo weren't) skiing.
Ukázky použití:
At five in the morning she was getting up. (V pět ráno vstávala.)
You were watching TV the whole evening! (Koukal jsi na televizi celý večer!)
We weren't looking for you. (Nehledali jsme tě.)
When were they getting it ready? (Kdy to připravovali?)
Nějaké dotazy?

přídavná jména ve spojení s podstatnými

16. dubna 2007 v 14:20 | jefftom |  ~ESPAÑOL~
Přídavná jména ve španělštině se řídí podle podstatných jmen, ke kterým se váží. Podobně je tomu i v češtině: zelené jablko - zeleným jablkem apod.
Přídavná jména se obvykle dávají až za podstatná.
Přídavná jména ve většině případů v mužském rodě končí na -o (nuevo, viejo, sano, ...). V ženském rodě se toto -o mění na -a:
coche nuevo - casa nueva / nové auto - nový dům
hombre viejo - mujer vieja / starý člověk - stará žena
V množném čísle se k těmto koncovkám přidává -s (stejhně jako v podstatných jménech)
coches nuevos - casas nuevas / nová auta - nové domy
hombres viejos - mujeres viejas / staří muži - staré ženy
Jsou i přídavná jména, která se v ženském rodě nemění. To jsou většinou přídavná jména na -e:
chico inteligente - chica inteligente
(V množném čísle přibírají normálně -s.)

Estoy aquí (s překladem)

5. dubna 2007 v 15:05 | jefftom
SHAKIRA - ESTOY AQUÍ
ya sé que no vendrás .............................již vím že nepřijdeš
todo lo que fue ......................................všechno to co bylo
el tiempo lo dejó atrás ............................čas to nechal vzadu
sé que no regresarás ..............................vím že se nevrátíš
lo que nos pasó .....................................co se nám stalo
no repertirá jamás .................................nezopakuje nikdy
mil años no me alcanzarán .....................tisíc roků mě nepřesvědčí
para borrarte y olvidar ...........................abych tě vymazala a zapomněla
y ahora estoy aquí .................................a nyní jsem zde
queriendo convertir ...............................chtějíc přeměnit
los campos en ciudad ............................vesnice v města
mezclando el cielo con el mar ..................míchajíc nebe s mořem
sé que te dejé escapar ...........................vím že jsem tě nechala uniknout
sé que te perdí .......................................vím že jsem tě ztratila
nada podrá ser igual ................................nic nebude moci být stejné
mil años pueden alcanzar ........................tisíc roků může přesvědčit
para que puedas perdonar .....................abys mohl prominout
estoy aquí, queriéndote ..........................jsem zde, chtějíc tě
ahogándome .........................................dusíc se
entre fotos y cuadernos ........................mezi fotkama a sešitama
entre cosas y recuerdos .......................mezi věcma a vzpomínkama
que no puedo comprender ....................jemž nemohu rozumět
estoy enloqueciéndome ........................blázním
cambiándome un pie por la cara mía .....zaměňujíc nohu s obličejem
esta noche por el día y .........................tuto noc se dnem a
que nada le puedo yo hacer .................že já mu nemůžu nic dělat
las cartas que escribí ............................dopisy, které jsem napsala
nunca las envié .....................................nikdy jsem je neodeslala
no querrás saber de mí ..........................nebudeš o mně chtít vědět
no puedo entender ...............................nemohu chápat
la tonta que fui .....................................tu hloupou husu jež jsem byla
es cuestión de tiempo y fe .....................je to otázka času a důvěry
mil años con otros mil más ....................tisíc roků s jinými více tisíci
son suficientes para amar .....................jsou dostačující pro milování
estoy aquí, queriéndote ........................jsem zde, chtějíc tě
ahogándome ........................................dusíc se
entre fotos y cuadernos .........................mezi fotkama a sešitama
entre cosas y recuerdos ........................mezi věcma a vzpomínkama
que no puedo comprender ....................jemž nemohu rozumět
estoy enloqueciéndome ........................blázním
cambiándome un pie por la cara mía .....zaměňujíc nohu s obličejem
esta noche por el día y que ...................tuto noc se dnem a že
estoy aquí, queriéndote ......................jsem zde, chtějíc tě
ahogándome .....................................dusíc se
entre fotos y cuadernos .......................mezi fotkama a sešitama
entre cosas y recuerdos .....................mezi věcma a vzpomínkama
que no puedo comprender .................jemž nemohu rozumět
estoy enloqueciéndome .....................blázním
cambiándome un pie por la cara mía ..zaměňujíc nohu s obličejem
esta noche por el día y que ................tuto noc se dnem a že
si aún piensas algo en mí ....................pokud na mě stále trochu myslíš
sabes que sigo esperándote ..............víš že tě stále čekám
estoy aquí, queriéndote .....................jsem zde, chtějíc tě
ahogándome .......................................dusíc se
entre fotos y cuadernos ......................mezi fotkama a sešitama
entre cosas y recuerdos .....................mezi věcma a vzpomínkama
que no puedo comprender ..................jemž nemohu rozumět
estoy enloqueciéndome .....................blázním
cambiándome un pie por la cara mía ....zaměňujíc nohu s obličejem
esta noche por el día y que .................tuto noc se dnem a že
estoy aquí ..........................................jsem zde

Llueve sobre la ciudad (s překladem)

5. dubna 2007 v 14:35 | jefftom
LOS BUNKERS - LLUEVE SOBRE LA CIUDAD
voy caminando sin saber, nada de ti .......jdu pěšky nevědomky nic o tobě
ni siquiera el agua que rodea mis pies .....dokonce ani vodu, která obklopuje mé nohy
puedo sentir ..........................................nemohu cítit
lo intento cada vez mejor .......................mám to v úmyslu pokaždé lépe
y no estaré ...........................................a nebudu
satisfecho hasta olvidarme al fin de ti ....spokojený dokud na tebe nezapomenu
como soñé ............................................jak jsem snil
tengo tantas cosas que decir ....................musím říct tolik věcí
que no puedo recordar ...........................na které si nemohu vzpomenout
pienso que es muy tarde para mí ............myslím že je velmi pozdě pro mě
pienso que es momento .........................myslím že je chvíle
de olvidarme ya de tí ...............................zapomenout už na tebe
llueve sobre la ciudad ..............................prší nad městem
porque te fuiste .......................................protože jsi odešla
ya no queda nada más .............................již nezbývá nic jiného
llueve sobre la ciudad ..............................prší nad městem
porque te fuiste ......................................protože jsi odešla
ya no queda nada más .............................již nezbývá nic jiného
voy caminando sin saber, nada de mí ......jdu pěšky nevědomky nic o mně
porque todo lo que quise ser ..................protože všechno co jsem chtěl být
ya no lo fui .............................................jsem ještě nebyl
la muerte es mi felicidad .........................smrt je mé štěstí
hoy voy a considerarlo una vez más ........dnes to zvážím ještě jednou
y más que ayer ........................................a víc než včera
tanto tiempo he malgastado aquí ..............tolik času jsem tu promrhal
sin tener nada que hacer ........................bez mění co dělat
si tú me devuelves lo que di .....................pokud mi vrátíš co jsem dal
ya no habrá que preocuparse .................již nebude nutno dělat si starosti
para ser feliz ..........................................abych byl šťastný
llueve sobre la ciudad ............................prší nad městem
y te peridste junto a mi felicidad ..............a zabloudila jsi blízko mého štěstí
tengo tantas cosas que decir ...................musím říct tolik věcí
tantas que ya me olvidé ..........................tolik co jsem už zapomněl
te lo he dicho una y otra vez ...................řekl jsem ti to jednou a podruhé
creo que es momento de olvidarme ...........myslím, že je chvíle zapomenout
y no volver ..............................................a nevrátit se
llueve sobre la ciudad .............................prší nad městem
porque te fuiste ........................................protože jsi odešla
ya no queda nada más ..........................již nezbývá nic jiného
llueve sobre la ciudad ...........................prší nad městem
y te perdiste junto a mi felicidad ...........a zabloudila jsi blízko mého štěstí
llueve sobre la ciudad ..........................prší nad městem
ya no queda nada más ............................již nezbývá nic jiného
llueve sobre la ciudad .............................prší nad městem
ya no queda nada y tú no estás .................již nezbývá nic jiného a ty nejsi

ukázka z knihy "Lejos de casa" (3)

5. dubna 2007 v 13:53 | autor knihy
María José Sancho era una mujer de unos cuarenta y pico años. Alta, con el pelo gris, y mucha personalidad. Entonces la reconocí. Entró en mi oficina, con una expresión preocupada, y me dijo.
"Mira, voy a ir directa al grano."
- Adelante.
Me gusta la gente que va directa al grano, pensé yo, y empezó a explicármelo todo.
"Colaboro con la Asociación de Vecinos de Peñalbina. Es un barrio obrero, ¿sabes? Cerca del parque de San Isidro. En la Asociación tenemos una sección de ayuda a los trabajadores extranjeros. Ahora hay muchos immigrantes: africanos, sudamericanos, polacos... Tienen muchas problemas, como puedes imaginar: de vivienda, de trabajo... Algunos voluntarios dan clases de español, los ayudamos con la burocracia, y todo eso. Uno de los chicos extranjeros, ahora... Bueno, resumiendo, lo busca la Policía y nosotros queremos ayudarlo. Estamos completamente seguros de que no ha hecho nada. Por eso necesitamos un detective privado.
- ¿Qué ha pasado exactamente?
"Humberto Salazar, se llama el chico. Es colombiano. El domingo Humberto fue a ver un partido de fútbol. Allí, en nuestro barrio. A la salido tuvo una discusión con unos cabezas rapadas, del barrio también. Todo el mundo los conoce. Son muy violentos. La verdad es que no sé cómo empezó todo. Sólo sé que discutieron, se insultaron... Lo típico."
- ¿Y por eso lo busca la Policía? - pregunté yo.
"No, no, qué va. Es mucho más grave. Al día siguiente, en el parque de San Isidro encontraron inconsciente a uno de los cabezas rapadas, un tal Antonio Sánchez. El tigre, lo llaman. Es el líder. Ahora está en el hospital, en el doce de Octubre."
- ¿Está grave? - pregunté yo.
"Gravísimo, está en coma. Le dieron un golpe en la cabeza. Sus amigos dicen que lo fue Humberto. Y Humberto está muerto de miedo, supongo. Y por eso se ha ido.
- ¿Y no sabéis dónde está?
"No, ni idea. Se ha escondido. Ha desaprecido. Humberto es un chico muy tranquilo, muy buena persona. Él no ha sido. Nosotros estamos seguros. Es incapaz de matar una mosca.
- Buf... Qué complicado... - murmuré yo- ¿Y la policía qué dice?
"Ya sabes cómo son... No les gustan los extranjeros. Además, ahora, con los colombianos son especialmente duros.
Miré a María y José y le pregutné:
- Eres profesora, ¿verdad?
"Sí, ¿se nota mucho? - contestó ella sonriendo.
- Un poquito.
"Es que tú eres detective." - bromeó ella.

slunění

5. dubna 2007 v 13:10 | jefftom |  chov užovky červené
Tak jako člověk i had potřebuje ke zdraví občas na sluníčko. Jednak může ze sluníčka nasát spoustu energie, ale také ze sluníčka (jako my) získává vitamin B, který je důležitý zejména pro hadovo svlékání pokožky.
Slunění musí splňovat následující podmínky:
- vítr
Nesmí být příliš větrno, aby had nenastydl, nebo vám neuletěl :D
- přímé slunce
Dejte hadovi možnost ukrýt se někam do stínu, kdyby had tuto možnost neměl, mohlo by ho slunce spálit, nebo by se přehřál.
- dohled
Mějte hada neustále na dohledu, může totiž utéct i v případech, kdybyste to vůbec nečekali nebo byste řekli, že to je nemožné! Nebo by mu mohl někdo ublížit (pes, pták, soused, ...)
- déšť
Pokud spadne pár kapek, tak to rozhodně hadovi neublíží, pokud se však schyluje k vytrvalejšímu dešti, raději hada ukliďte.
- voda k pití
Neustále musí mít přístup k pitné vodě, aby vám prostě neuschnul.

cv. 11

5. dubna 2007 v 12:56 | jefftom |  solutions
The conductor said the train would be fifteen minutes late.
He said he had been in the army.
They said they were painting her room.
Melanie promised she would get home at eleven.
The teacher said she was a really clever student.
John wrote he was not at home at that time.
They swore they would sell their old car and buy a new one.
Peter wrote he had been there last July.
The professor explained that one couldn't remember all the words at once.
Dotazy?

souslednost časová, cv. 11

5. dubna 2007 v 12:52 | jefftom |  exercises
Převáděj tyto věty do minulého času podle vzoru:
vzor: <I will never do it again! (he, swear) - He swore that he would never do it again.>
The train will be fifteen minutes late. (the conductor, say)
I was in the army. (he, say)
We're painting her room. (they, say)
I'll get back home at eleven. (Melanie, promise)
She's really clever student! (the teacher, say)
I am not at home now. (John, write)
We will sell our old car and buy a new one. (they, swear)
I was there last July. (Peter, write)
One cannot remember all the words at once. (the professor, explain)

některé hovorové výrazy v angličtině

5. dubna 2007 v 12:35 | jefftom |  ~ENGLISH~
GONNA
zkrácená, hovorová forma "going to":
I'm gonna leave. (I'm going to leave.)
WANNA
zkrácená, hovorová forma "want to":
I wanna read something. (I want to read something.)
GOTTA
zkrácená, hovorová forma "have (got) to":
I gotta tell you something. (I have got to tell you... I have to tell you...)
WATCHA
hovorové "what are you":
Watcha doing? (What are you doing?) - mnohdy se podobně vyslovuje rychle řečené "what're you"
GIMME
hovorové "give me"
Gimme some money. (Give me some money.)
COOL
Neznám nikoho, kdo by se nesetkal s tímhle výrazem, který se už dostává i do češtiny. Normální překlad by byl "studený, chladný", ale v hovorové angličtině má spíš význam "super, skvělý, fajn, in":
Your car's cool! (Tvoje auto je super.)
Taky se cool používá pro vyjádření "v pořádku, v poho":
Are you all right?
Don't worry, everything's cool.
GUY
Často ve významu "chlapík, kluk":
He's a nice guy. (Je to pěknej chlap.)
V množném čísle však nemusí znamenat jenom chlapy, kluci, ale mnohem častěji označuje skupinu lidí, ve které tedy mohou být i dívky:
Hey guys, what are you doing? (Hej lidi, co děláte?)
SUCK
Sloveso vyjadřující, že daná věc za nic nestojí nebo že je na h***o:
This sucks! (To je na h***o!)
Taky může vyjadřovat vulgární označení osoby (blbec, idiot...)
Pete, you suck! (Pete, ty blbče!)
SHUT UP
Klasické "drž hubu".
You should better shut up! (Měl bys raději držet hubu!)
WHAT THE HELL
Ani ne tak vulgární výraz, podobný českému "k čertu":
What the hell can I do? (Co mám k čertu dělat?)
KIDDING
Vyjadřuje buď že někdo kecá, neříká pravdu, dělá si legraci:
Of course not, I'm kidding. (Samozřejmě že ne, dělám si legraci.)
Nebo vyjadřuje, že někdo něco nemyslí vážně, dělá si legraci (ne ve smylu vtipkování):
Are you kidding? (Děláš si legraci? To myslíš vážně?!"
DAMN
Vulgární výraz s významy jako "zatraceně, zatracený, k sakru":
Damn, where are the keys? (Sakra/Zatraceně, kde jsou tyklíče?)
WHAT'S UP?
Často používaná fráze, někdy se používá místo pozdravu:
What's up guys. (Nazdar lidi.)
nebo může mít význam "co se děje, oč jde, o čem mluvíte...":
Hello, what's up? (Nazdar, oč jde?)

ukázka z knihy "The devoted friend", zjednodušené (1)

3. dubna 2007 v 16:19 | Oscar Wilde, Marek Vít
One morning, the old Rat put his head out of his hole. Little ducks were swimming in the pond and their mother was trying to teach them to stand on their heads in the water. The little ducks did not pay any attention to her.
"They are such bad children" the Rat said. "They deserve to be drowned!"
"Nothing of the kind" the Duck answered. "They are still little and parents must be patient."
"Oh, I don't know anything about the feelings of parents." Said the Rat. "I am not a family man. I have never been married and I don't ever want to be. Love is fine, but friendship i much better. I know nothing in this world that is higher than devoted friendship."
"And what should a devoted friend do?" Asked a small green Bird sitting in a willow tree, who overheard the conversation.
"Yes, I want to know it too!" Said the Duck.
"What a silly question!" Said the Rat. "I would expect a devoted friend to be devoted to me of course."
"And what would you do in return?" Asked the Bird.
"I do not understand you." Answered the Rat.
"I will tell you a story to explain it." Said the Bird.
"Is the story about me?" Asked the Rat. "If it is, I will listen to it. I like fiction very much."
And the Bird told the story of The Devoted Friend.

rozkazovací způsob

3. dubna 2007 v 15:50 ~ESPAÑOL~
Ve většině rozkazovacího způsobu ve španělštině se používá spojovací způsob, pouze druhá osoba v kladném rozk. zp. používá oznamovací způsob.
osoba.....................-ar/-er/-ir(kladný)..........................-ar/-er/-ir(záporný)
tú.............................A/E/E............................................ES/AS/AS
usted........................E/A/A...........................................E/A/A
nosotros...................EMOS/AMOS/AMOS.................EMOS/AMOS/AMOS
vosotros...................AD/ED/ID...................................ÉIS/ÁIS/ÁIS
ustedes.....................EN/AN/AN..................................EN/AN/AN
Při kladném rozkazovacím způsobu se zájmena připojují za sloveso, ale při záporném již ne:
Cállate. ale: No te calles.
Démoselo. ale: No se lo demos.

ukázka z knihy "Lejos de casa" (2)

3. dubna 2007 v 15:37 | autor knihy <Lejos de casa>
Oí que Margarita, la secretaria, cogía el teléfono. Nuestra oficina es tan pequeña que se oye todo.
"Sí, sí, un momento, por favor. Le paso."
¡Qué raro! No era Tony, el novio de Margarita, pensé yo. La llama todos los días, tres o cuatro veces.
"Lola, una llamada para ti" dijo Margarita. "Una tal María José Pancho... o algo así."
- ¿Lola? - era una voz de mujer.
"Sí, dígame."
- Mira, no sé si te acuerdas de mí... Me llamo María José Sancho. Nos conocimos en una cena, en casa de Alberto Sanjuán... -
"Ah, sí, sí... Creo que sí..." dije, pero no era verdad: no recordaba a ninguna María José Sancho. Tengo bastante mala memoria para los nombres.
- Tenemos un problema y quería hablar contigo. -
"¿Es urgente?"
- Sí, muy, muy urgente. -
<Adiós a mis vacaciones en Menorca: seguro que era un nuevo caso para la agencia.>
"¿Quieres venir a verme hoy mismo?" preguné sin muchas ganas.
- Sí, ahora mismo, si puede ser. -
"De acuerdo. ¿Tienes la dirección?"
- Sí, Alberto me la ha dado: Alcalá, 38, ¿no? -
"Exacto."
- No estoy muy lejos. Llego en unos veinte minutos. -
"De acuerdo, hasta ahora."
Parecía realmente muy urgente, más urgente que mis ganas de salir de Madrid y de tomar el sol.

cv. 17

3. dubna 2007 v 15:13
Řešení cvičení č. 17:
empezó
doce
tres
dura
Miles
ruido
vivo
irme
doce
semana
seguramente
Quería
descansar
quiero
complican
sonó

doplňování do textu, cv. 17

3. dubna 2007 v 15:10 | jefftom |  ejercicios
Řešení je v rubrice "soluciones de los ejercicios" ve článku "cv. 17", použil jsem kousek textu z knihy "Lejos de casa".
Todo (začalo) el miércoles (dvanáctého) de mayo. (Tři) días antes de San Isidro, la fiesta mayor de Madrid. Una fiesta que (trvá) una semana y media, más o menos, con baile y espectáculos todas las noches. (Tisíce) de madrileñas están por la calle hasta muy tarde, y hay gente y (hluk) por todas partes pero especialmente en el centro. Y yo (bydlím) en el centro. Además, a mí, las fiestas populares no me gustan. Por eso, ese año había decidio (odjet) unos días de vacaciones. Ese miércoles (dvanáctého) de mayo, estaba a punto de irme. Pesnaba pasar toda la (týden) en Menorca. En mayo es una buena época: pocos turistas y, (určitě), bastante buen tiempo. (Chtěla jsem) tomar el sol y no hacer nada en absoluto. Sólo (odpočívat). Descansar y leer un par de buenas novelas. Pero no pudó ser. En la agencia de detectives no tenemos mucho trabajo normalmente. Pero, siempre que (chci) irme de vacaciones, las cosas se (komplikují). Ese miércoles doce de mayo, in día antes de irme a Menorca, (zazvonil) el teléfono.

ukázka z knihy Lejos de casa (1)

3. dubna 2007 v 14:59 | jefftom
Todo empezó el miércoles doce de mayo. Tres días antes de San Isidro, la fiesta mayor de Madrid. Una fiesta que dura una semana y media, más o menos, con baile y espectáculos todas las noches. Miles de madrileños están por la calle hasta muy tarde, y hay gente y ruido por todas partes pero especialmente en el centro. Y yo vivo en el centro. Además, a mí, las fiestas populares no me gustan. Por eso, ese año había decidido irme unos días de vacaciones. Ese miércoles doce de mayo, estaba a punto de irme. Pensaba pasar toda la semana en Menorca. En mayo es una buena época: pocos turistas y, seguramente, bastante buen tiempo. Quería tomar el sol y no hacer nada en absoluto. Sólo descansar. Descansar y leer en par de buenas novelas. Pero no pudó ser. En la agencia de detectives no tenemos mucho trabajo normalmente. Pero, siempre que quiero irme de vacaciones, las cosas se complican. Ese miércoles doce de mayo, un día antes de irme a Menorca, sonó el teléfono.

cv. 16

3. dubna 2007 v 14:50 | jefftom |  soluciones
pasé
hacía
había estado/estuve
di
prosestó
empezamos
fuimos
tengo
Dotazy?

slovesa, cv. 16

3. dubna 2007 v 14:47 | jefftom |  ejercicios
Řešení najdete v rubrice "soluciones de los ejercicos" ve článku cv. 16
Doplňuj slovesa ve správném tvaru:
La semana pasada (pasar) con toda mi familia en la Costa Blanca. (Oír - yo) que allá siempre (hacer) un buen tiempo y yo nunca (estar) allá. Por eso lo (decir) a mi familia y porque mi familia no (protestar), (empzar) a preparanos para el viaje. (Ir) a la agencia de viaje para escoger nuestro viaje. Pero, antes de entrar en la agencia, yo di: "Porqué viajar con una agencia? (Tener - yo) un amigo que vive allí y tiene gran casa."