Listopad 2007

předložky en, debajo, detrás, delante, enfrente (frente), al lado, sobre

29. listopadu 2007 v 9:46 | yefftom |  ~ESPAÑOL~
en
v - v krabici = en la caja
Ovšem "en la mesa" neznamená ve stole, ale na stole!
en la mesa = na stole
El dinero está en el monedero.
debajo (de)
pod - pod krabicí = debajo de la caja
Mi perro duerme debajo de la mesa.
detrás (de)
za - za knihou = detrás del libro
La panadería está detrás de nuestra casa.
al lado (de)
vedle, u - vedle křesla = al lado del sillón
Juan quiere sentarse al lado de Pedro.
delante (de)
před - před domem = delante de la casa
Un hombre se ha ocurrido delante del restorán.
enfrente (de) / frente (a)
naproti - naproti bance = enfrente del banco / frente al banco
Póngate enfrente de mí. Póngate frente a mí.
sobre (de)
nad - nad televizí = sobre de la televisión
Sobre del bosque hay el cielo.
sobre
na - na peněžence = sobre el monedero
o - o Americe = sobre América
Sobre tu libro está mi cuaderno.
Hemos hablado sobre sus planos.

13. lekce (genitiv)

28. listopadu 2007 v 12:33 | yefftom |  lekce
Připomenu stavbu prvního pádu a přiučíme se druhý pád.
genitiv (druhý pád)
S genitivem se pojí veškeré předložky (nad, pod, vedle, o, s, …) což je rozhodně ulehčující skutečnost při porovnání např. s němčinou nebo klidně i češtinou. Tvoří se stejným způsobem jako první pád, pouze má jinou koncovku:
1. pád: bayt - u - n (al - bayt - u)
2. pád: bayt - i - n (al - bayt - i)
Tvoříme ho tedy pomocí koncovky "i".
Podobně jako má první pád s neurčitým členem (-un) při vokalizaci speciální značku, má i druhý pád s neurčitým členem (-in) speciální značku:
Druhý pád se používá se všemi předložkami, takže si uvedeme nějaké příklady:
v domě = fí baytin (fí l-bayti)
v knize = fí kitábin (fí l-kitábi)
do školy = ilá mardasatin (ilá l-madrasati)
místní předložky:
v = ﻲﻓ fí
do = ﻰﻟﺇ ´ilá
pod = ﺖﺤﺗ ta7ta
nad = ﻖﻮﻓ fawqa
před = ﻢﺎﻣﺃ ´amáma
za = ﺀﺍﺭﻮ wará´a
vedle (u) = ﺐﺭﻗ qurba
kolem = ﻞﻮﺣ 7awla
na = ﻰﻟﻋ 3alá
od (z) = ﻣﻦ min
s = ﻊﻣ ma3a
časové předložky:
před = ﻝﺒﻗ qabla
po = ﺪﻌﺒ ba3ada
Kde je slon? V hotelu.
´Ayna fílun? Fí funduqin.
Kde je slovník? Na knize.
´Ayna qámúsun? 3alá kitábin.
Ten chlapec je u toho vína!
Al-waladu qurba l-nabídhi!
Kdo je za dveřmi?
Man wará´a l-bábi?
Já jsem před domem.
´Aná ´amáma l-bayti.
Složením dvou předložek můžeme vytvořit další:
´ilá (do) + ´ayna (kde) = ´ilá ´ayna (kam)
min (od) + ´ayna (kde) = min ´ayna (odkud)
(V dalších lekcích se naučíme další předložky.)
Nyní už umíme dva pády. Porovnejte:
Toto je kočka. >> Hádhá qiţţatun.
S kočkou. >> Ma3a qiţţatin.
nová slovíčka
ﺔﻟﻭﺎﻂţáwila - stůl
ﻒﻘﺳ saqf - strop
ﻂﻴﺣ 7ayţ - stěna
ﺓﺮﻮﺻ şúra - obraz
ﻥﻮﻟﻣ mulawwan - barevný
ﺔﻧﻴﺪﻣ madína - město
Přeložte:
Barevný obraz je na stěně. Pes je pod stolem. Pole je za městem. Lékař je před dveřmi.
řešení:


slova typu el guía, la mano (chytáky ve členech)

15. listopadu 2007 v 18:40 | yefftom |  ~ESPAÑOL~
Ve španělštině je několik slov, která mají opačný člen, než bychom očekávali. Jde tedy například o slova zakončená na -o, která jsou ženského rodu a naopak. Taková slova jsou (abecedně řazeno):
slova, s určitým členem "el":
el economista (ekonom, ekonomista)
Pochopitelně může být také "la economista" pro ženský rod.
el guía (průvodce - člověk)
Ve formě "la guía" může toto slovo znamenat jednak průvodkyně, ale také průvodce - kniha.
el peridodista (novinář)
Pro ženský rod pochopitelně "la periodista".
el taxista (taxikář)
Stejně jako v předchozím slově, pro ženský rod platí "la taxista".
slova, s určitým členem "la":
la foto (fotka, foto)
Jde totiž o zkráceninu delšího "la fotografía".
la mano (ruka)
la radio (rádio)
el idioma (jazyk, řeč)
V některých částech Ameriky se však říká rovněž "el radio".
Dost možná si vzpomenu nebo narazím ještě na další, tak je sem přidám. (Nebo napište vy.)

12. lekce (opakování; změna "min" na "mina")

14. listopadu 2007 v 19:16 | yefftom |  lekce
Dvanáctá lekce bude víceméně opakovací, shrnu, co jsem již v lekcích uvedl, slovíčka a něco málo nového se naučíme.
slovíčka, která již známe
pozn.: slovíčka uvádím bez koncovky prvního pádu (tedy radžul místo radžululun)
máslo / ﺓﺪﺑﺰ / zubda
kočka / ﺔﻁﻗ / qiţţa
nula / ﺮﻔﺼ / şifr
my / ﻦﺤﻨ / naĥnu
on / ﻮﻫ / huwa
ona / ﻲﻫ / hiya
oni / ﻡﻫ / hum
ony / ﻦﻫ / hunna
kdo / ﻦﻣ / man
učitel / ﺱﺮﺩﻣ / mudarris
slunce / ﺱﻤﺷ / šams
co / ﺎﻣ / má
v / ﻲﻓ / fí
rýže / ﺯﻮﺭ / rúz
kniha / ﺐﺎﺘﻛ / kitáb
slon / ﻝﻴﻓ / fíl
toto / ﺍﺫﻫ / háđá
hotel / ﻖﻨﺩﻓ / funduq
dům / ﺖﻴﺒ / bayt
muž / ﻞﺟﺭ / radžul
ne / ﻻ / lá
ano / ﻢﻌﻧ / naăm
já / ﺎﻨﺃ / ´aná
žena / ﺓﺃﺭﻤﺇ / ´imra´a
nyní / ﻦﻵﺍ / al´ána
zahrada / ﻦﺎﺗﺴﺑ / bustán
lékař / ﺐﻴﺑﻁ / ţabíb
dobrý / ﺩﻴﺠ / džayid
velký / ﺭﻴﺑﻜ / kabír
pěkný / ﻞﻴﻤﺟ / džamíl
šťastný / ﺩﻴﻌﺴ / saăíd
smutný / ﻦﻴﺯﺣ / ħazín
kde / ﻦﻴﺃ / ´ayna
od, z / ﻦﻣ / min
ty (muž) / ﺕﻨﺃ / ´anta
ty (žena) / ﺕﻨﺃ / ´anti
toto (ženský rod) / ﻩﺫﻫ / háđihi
tamto / ﻚﻠﺫ / đálika
tamto (ženský rod) / ﻚﻠﺗ / tilka
chlapec / ﺩﻟﻭ / walad
víno / ﺫﻳﺒﻨ / nabíđ
chladný / ﺪﺮﺎﺑ / bárid
slovník / ﺲﻭﻤﻗ / qámús
otázka / ﻞﺍﺅﺳ / su´ál
tlustý, tučný / ﻦﻴﻤﺴ / samín
snadný / ﻞﻬﺳ / sahl
prostorný / ﻊﺳﺍﻭ / wásiă
pole / ﻞﻘﺣ / ħaql
chutný / ﺬﻴﺬﻟ / lađíđ
slavný, známý / ﺭﻮﻬﺸﻣ / mašhúr
Je jich už poměrně dost, takže je dobré si je shrnout a zopakovat. Jako nový poznatek uvedu poznámku o slově "min" (z, od):
Před určitým členem ´al- se toto slovo mění na "mina", přičemž ve výslovnosti "a" z určitého členu zaniká:
mina ´l-qáhira (z Káhiry)
mina ´l-iskandaríya (z Alexandrie)
ale:
min Praha (z Prahy)
členy
Naučili jsme se člen určitý i případy, kdy se jeho výslovnost redukuje Také víme, že před slunečními souhláskami se asimiluje písmeno "l" z tohoto členu. Dále umíme člen neurčitý.
s určitým členem (v prvním pádě):
´al-waladu
s neurčitým členem (v prvním pádě):
waladun
první pád
Víme, že první pád má koncovku -u:
´al-7aqlu
7aqlun
hádá, hádhihi, dhálika, tilka
Známe tato 4 ukazovací zájmena, přičemž víme, že:
hádá = toto (mužský rod)
hádhihi = toto (ženský rod)
dhálika = tamto (mužský rod)
tilka = tamto (ženský rod)
věty bez slovesa být
Poznali jsme věty, kde se vynechává "být" v přítomném čase, jako:
Huwa mina ´l-qáhira. On je z káhiry.
Tilka ´š-šamsu. Tamto je slunce.
nový poznatek:
Slovo slunce "aš-šamsu" je ženského rodu!
shoda přídavného jména s podstatným
Přídavné jméno se musí shodovat s podstatným, a to:
členem: ´al-waladu ´s-sa3ídu / waladun sa3aídun
pádem - tedy i koncovkou: ´al-waladu ´s-sa3ídu / waladun sa3ídun
rodem: aT-Tabíbatu ´s-sa3ídatu / ´aT-Tabíbun ´as-sa3ídun
Nezapomeňme, že se jedná o spojení typu "velký chlapec, chytrá dívka, dobrá matka, …" nikoliv o spojení "chlapec je velký"!
To by asi ke shrnutí stačilo a v další lekci budeme pokračovat v gramatice a slovíčkách.

cv. 1 /3/

11. listopadu 2007 v 11:28 | yefftom
al-waladu
as-sajjáratu
poslední písmeno tohoto slova čtěte jako "t" (viz 7. lekce)
at-tilmíđu
al-kalbu
al-muhandisu
aZ-Zuhru
al-džazá´iru
aš-šawkatu
aθ-θawru
al-ǎarabu
an-núru
al-qalamu
ad-dafátiru

asimilace členu AL-, cv. 1 /3/

11. listopadu 2007 v 11:19 | yefftom
Přečtěte správně následující slova (dejte pozor na asimilaci):

krátký text

10. listopadu 2007 v 14:34 | yefftom
Překlad:
Ahoj, jmenuju se Karím. Bydlím v Damašku. Mám prostorný dům. Jsem učitel. Mám pěkného psa. Ten pes je velký. Kdo je ona? Ona je slavná doktorka. Má (ona) chlapce. Má (on) chladné víno. Co je toto? Toto je kniha. A čí je to kniha? Chlapce. Mají (oni) snadnou otázku. Tamto je nová zahrada. Toto je hotel a tamta je šťastná učitelka. Má (on) chladné víno.
Čti:
Mar7aban, ´ismí karím. ´Aná ´askun fí dimašqu. Lí bajtun wási3un. ´Aná mudarrisun. Lí kalbun džamílun. Al-kalbu kabírun. Man hija? Hija Tabíbatun mašhúratun. Lahá waladun. Lahu nabídhun báridun. Má hádhá? Hádhá kitábun. Wa li-man al-kitábu? Li-l-waladi. Lahum su´álun sahlun. Dhálika bustánun džadídun. Dhálika funduqun wa tilka mudarristaun sa3ídatun. Lahu nabídhun báridun.

11. lekce (redukce určitého členu; sloveso mít - tvary lí, laka, laki, lahu, lahá, laná, lakum, lakunna, lahum, lahunna)

10. listopadu 2007 v 13:52 lekce
redukce samohlásky "a" z určitého členu "al"
Pokud předchozí slovo končí na samohlásku (al-baytu, laki, mina, …) a následuje slovo s určitým členem AL-, pak písmeno "A" z tohoto členu nevyslovíme-vypustíme ho:
máš dům
laki al-baytu
vyslovíme: [laki lbayjtu]
V přepise toto vypuštění označuju:
laki 'l-baytu
další příklady:
tilka 'l-mudarrisu, dhálika 'l-qiţţatu
sloveso mít
V arabštině není sloveso "mít". Proto se vyjadřuje pomocí různých opisů a předložek. Jako první se naučíme tyto tvary:
ﻲﻠ lí - mám
ﻚﻠ - laka - máš (muž)
ﻚﻠ - laki - máš (žena)
ﺎﻬﻠ - lahá - má (žena)
ﻪﻠ - lahu - má (muž)
ﺎﻨﻠ - laná - máme
ﻦﻜﻠ - lakuna - máte (3 a více žen)
ﻢﻜﻠ - lakum - máte (3 a více mužů)
ﻦﻬﻠ - lahunna - mají (3 a více žen)
ﻢﻬﻠ - lahum - mají (3 a více mužů)
U množných čísel v závorkách uvádím 3 a více. To je z toho důvodu, že kdyby byly například pouze 2 ženy, mělo by takové vyjádření jiný tvar. Jednalo-by se totiž o duál (dvojné číslo), které bude probráno později.
Po těchto výrazech jsou slova v prvním pádě, tedy:
mám dům = lí bajtun
mám (ten) dům = lí 'l-bajtu
Vyjádření typu "otec má" bude probráno až později, stejně jako vyjádření vlastnictví pomocí jiných předložek.
Máme nové dveře.
ﺩﻳﺩﺟ ﺐﺎﺒ ﺎﻨﻠ
lanā bābun jadīdun
čti: [laná bábun džadídun]
(On) má novou kočku.
ﺓﺪﻴﺪﺟ ﺔﻂﻗ ﻪﻠ
lahu qiţţatun jadīdatun
čti: [lahu qiTTatun džadýdatun]
nová slovíčka
ﺪﻠﻮ walad - chlapec
ﺫﻴﺒﻨ nabīđ - víno
ﺪﺮﺎﺑ bārid - chladný
ﺲﻭﻤﺎﻗ qāmūs - slovník
ﻞﺍﺅﺳ su´āl - otázka
ﻥﻴﻤﺴ samīn - tlustý, tučný
ﻞﻬﺳ sahl - snadný
ﻊﺳﺎﻭ wāsiă - prostorný
ﻞﻘﺤ ħaql - pole
ﺬﻴﺬﻠlađīđ - chutný
ﺭﻭﻬﺷﻤ mašhūr - slavný, známý
Uvádějte tato slova s neurčitým a určitým členem v prvním páde, tedy:
al-waladu, waladun; …
Tvořte jednoduché věty typu:
Lakunna nabídhun. Lakunna nabídhun báridun. …

cvičení k lekcím

10. listopadu 2007 v 11:24 | yefftom |  lekce
V lekcích mnoho cvičení neuvádím, takže cvičení k lekcím budu uvádět v rubrice "cvičení", jejich řešení pak v rubrice "řešení". Abyste věděli, které cvičení se týká například první lekce, tak za názvem cvičení budu do lomené závorky (vypadá takto: //) uvádět číslo, které značí, ke které lekci se cvičení váže. Například když vyprodukuju cvičení k první lekci, bude to vypadat takto:
název cvičení /1/
Pokud stvořím nějaké cvičení, které se vůbec netýká lekcí, tak jednoduše nakonec neuvedu žádné číslo v lomené závorce.
Jasné?
:)
Nevím, jestli si ty lekce vůbec někdo prochází, takže se alespoň zdokonaluju já. A když ne, tak si myslím, že časem se někdo najde.

chybky, překlep na blogu

10. listopadu 2007 v 10:40 | yefftom |  <<o blogu>>
Čas od času mě někdo upozorní na nějakou chybu na blogu, což je DOBŘE. Takže jakmile si někdo všimnete nějaké chyby, tak mi dejte vědět, ať tady nestraší další a další lidi :) Chyby vždy v co nejbližší možné době opravím.
Děkuju za každé upozornění na nejasnosti a nesprávnosti!

ženský rod přirozený

7. listopadu 2007 v 11:46 | yefftom |  MODERNÍ SPISOVNÁ ARABŠTINA
Kromě ženského rodu formálního, který se vyznačuje koncovkou "-at" (v písmu ﺓ) existuje i tzv. ženský rod přirozený, který tuto koncovku nemá. Avšak stále jde o slova ženského rodu. Patří sem zejména:
1) bytosti přirozeně ženské
Jako například:
ﻢﺃ (matka)
ﺕﻨﺒ (dívka, dcera)
2) žesnká jména, názvy některých měst a zemí
ﻢﻴﺭﻤ (Marie)
ﻖﺸﻤﺪ (Damašek)
3) párové části těla
ﺪﻴ (ruka)
ﻞﺠﺭ (noha)
ﻦﻴﻋ (oko)
ﻦﺫﺃ (ucho)
4) spousta jiných slov, která si musíme zapamatovat
ﺏﺮﺤ (válka)
ﺀﺎﻤﺴ (nebe)
ﻖﻴﺮﻄ (cesta)
ﺱﻤﺸ (slunce)
A spousta jiných.

Üb. 15

7. listopadu 2007 v 11:18 | yefftom
(1) Er zeigt uns Beispiele.
(2) Diese Übung ist ziemlich schwierig.
(3) Gestern habe ich einen neuen Farbfenseher gekauft.
(4) Die Mutter deckt den Tisch.
(5) Häng deinen Mantel auf einen Kleiderhaken.
(6) Wo ist die (eine) Treppe?
(7) Sind die Blumen in der Vase?
(8) Ich möchte ein Doppelzimmer, bitte.

překlad vět, Üb. 15

7. listopadu 2007 v 11:15 | yefftom
Překládej věty:
(1) Ukazuje nám příklady.
(2) Toto cvičení je příliš obtížné.
(3) Včera jsem si koupil novou televizi.
(4) Matka prostírá stůl.
(5) Pověs si svůj kabát na (něj.) ramínko.
(6) Slyšel jsem ty zprávy v rádiu.
(7) Kde je schodiště?
(8) Jsou květiny v té váze?
(9) Chtěl bych dvoulůžkový pokoj prosím.

Üb. 14

7. listopadu 2007 v 11:13 | yefftom
(1) bekommt
(2) Freunde
(3) Tage
(4) Soll
(5) kaltes
(6) warmes
(7) nimmt
(8) grosse
(9) die
(10) muss
(11) der
(12) der
(13) schwer
(14) denkt
(15) geschickt

doplňování do textu, Üb. 14

7. listopadu 2007 v 11:10
Slova v závorkách doplňuj ve správném tvaru. Všechna slovesa jsou v přítomném čase, kromě poslední věty!
Heute nachmittag (bekommen)1 Frau Kopecká Gäste. Herr und Frau Weber, die Berliner (Freund)2 ihrer Tochter, kommen für einige (Tag)3 zu Besuch. (Sollen)4 sie (kalt)5 oder (warm)6 Abendessen machen? Was soll sie zum Trinken kaufen? Sie (nehmen)7 ihre (gross)8 Einkauftasche und geht in (die)9 neue Kaufhalle, wo sie ihre täglichen Einkäufe macht. Hier bekommt sie alles... Weil hier aber ziemlich viele Leute sind, (müssen)10 sie überall lange warten: in (die)11 Ableitung für Gemüse, für Feinkost und dann noch an (die)12 Kasse. Ihr grosser Korb ist ganz schön (těžký)13, und Frau Kopecká (denken)14: Warum habe ich nur nicht meinen Mann einkaufen (schicken)15.

jednoduché věty

6. listopadu 2007 v 15:58
Čtěte:
má hádhá?
hádhá baytun džadídun
hal huwa kabírun?
na3am
man wará´a l-bábi?
al-´ummí hunáka
wa l-´asadu ´amáma l-madínati
Překlad:
co je toto?
Toto je nový dům.
Je velký?
Ano.
Kdo je za dveřmi?
Moje máma je tam.
A lev je před městem.

jednoduchý rozhovor

6. listopadu 2007 v 15:19 | yefftom
Čtěte:
mar7aban!
as-salám, kayfa 7aluka?
´aná bi5ayr, wa ´anta?
´aná bi5ayr.

...jak se arabsky píše - IV. část

6. listopadu 2007 v 14:51 MODERNÍ SPISOVNÁ ARABŠTINA
Ve čtvrté části vysvětlím psaní ﺓ, kdy se píše alif maqsúra a psaní pádových koncovek.
tá marbúta (ﺓ)
Tá marbúta je znak, který se v arabštině používá k zapsání koncovky ženského rodu "-a".
7azín - smutný: ﻥﻴﺯﺤ
7azínat - smutná: ﺔﻨﻴﺯﺤ
al-wardatun - růže: ﺓﺪﺭﻭﻠﺍ
alif maqsúra
Vypadá jako písmeno "j", ale bez teček. Připomíná tedy nosiče hamzy, ovšem toto písmeno žádnou hamzu nenese. Vyskytuje se na konci některých slov a vyslovuje se jako "á" - funguje jako jeho prodlužovací element (podobně jako alif). Je nutné si zapamatovat, kdy se toto písmeno píše. Učebnice moderní spisovné arabštiny od Fleissiga a Bahbouha uvádí "Jde většinou o slova, v nichž třetí souhláskou kořene je "j", které v důsledku fonetických změn zmizelo."
patří sem například:
3alá (na): ﻰﻠﻋ
'ilá (do): ﻰﻠﺇ
matá (kdy): ﻰﺗﻤ
pádové koncovky
Pokud čteme texty bez vokalizace, tak je nepoznáme a musíme je gramaticky odvodit. Přesto ale existují:
na tomto obrázku jsem červeně označil znak, který značí neurčené jméno v prvním pádě - tzn. že je v neurčitém členu a v prvním pádě (končí na -un).
.
.
.
.
.
.
Na druhém obrázku jsem znázornil druhý pád opět v neurčitém členu (slovo tedy končí na -in).
Dvě čárky pod psímenem (dvě "i") značí druhý pád v neurčitém členu.
.
.
.
.
.
Na posledním obrázku jsem znázornil poslední pád (čtvrtý pád) opět v neurčitém členu (slovo tedy končí na -an).
Dva znaky pro "a" značí český čtvrtý pád v neurčitém členu.
Pádové koncovky jmen s určitým členem se píší normální vokalizací (a, i, u) nad příslušné písmeno.

ej. 28

4. listopadu 2007 v 10:57 | yefftom |  soluciones
(1) me levantaba
(2) era
(3) leía
(4) podíamos
(5) ayudaban
(6) vendían (vendía)
(7) decía
(8) os duchábais
(9) estaban
(10) Teníamos que