Únor 2008

ex. 30

25. února 2008 v 15:34 | yefftom |  solutions
(1) I have never seen the Earth from a plane.
(2) She´s been very busy recently.
(3) We really saw a ghost!
(4) Your friend has lost his wife in the forest today.
(5) Has Sue ever played basketball?

past simple/present perfect, ex. 30

25. února 2008 v 15:32 | yefftom |  exercises
Doplň do věty jedno ze slov.
Put one of the verbs into the sentence.
(1) I have seen the Earth from a plane. never/three weeks ago
(2) She´s been very busy. recently/yesterday
(3) We saw a ghost! just/really
(4) Did he pass the exam? now/on Monday
(5) Has Sue played basketball? ever/in 1996

ex. 29

25. února 2008 v 15:28 | yefftom |  solutions
(1) Did you drink...
(2) She has taken...
(3) We saw...
(4) Where did you sleep...
(5) He finished...
(6) ... somebody has stolen my money.
(7) Have they ever travelled...
(8) When did it happen? Wasn´t it ...
(9) ... she has broken her leg.
(10) ... I have been kissed by...

past simple/present perfect, ex. 29

25. února 2008 v 15:26 | yefftom |  exercises
Doplňuj slovesa v minulém prostém nebo předpřítomném čase.
Fill in the verbs in past simple or present perfect tense.
(1) (Drink) a lot of lemonade when you were a child?
(2) (Take - she) wonderful photos, you must come and see it all.
(3) (See - we) a good film ten days ago.
(4) Where (sleep - you) this morning?
(5) He (finish) his assignment at ten pm yesterday.
(6) I can´t get home because somebody (steal) my money.
(7) (Travel - they) ever by airplane?
(8) When it (happen)? (Not be) it in the 18th century?
(9) Jennifer can´t walk. She (break) her leg.
(10) This is the first time (kiss - I) by such a nice girl.

ex. 28

24. února 2008 v 21:18 | yefftom |  solutions
(1) since
(2) since
(3) for
(4) for
(5) since
(6) for
(7) for
(8) since
(9) for
(10) since

since/for, ex. 28

24. února 2008 v 21:14 | yefftom |  exercises
Doplňuj "since" nebo "for":
(1) The sun´s been shining _________ early morning.
(2) Juliet has worked in London _________ 2002.
(3) Monica has lived in Europe __________ two years.
(4) They´ve been watching TV ____________ hours.
(5) His daughters´s been looking for a job __________ she left university.
(6) I haven´t watched any good movie __________ months.
(7) Nobody has heard about Josh __________ a few days.
(8) Her boyfriend´s been ill __________ Tuesday.
(9) It has not been so hot _________ a few years.
(10) I´ve been listening to this kind of music ________ I started school.

ex. 27

14. února 2008 v 21:42 | yefftom |  solutions
shrimp (garnát)
salmon (losos)
orchestra (orchestr)
kettel (varná konvice)
herring (sleď)
squids (olihně)
lane (jízdní pruh)
safe (bezbečný)
grumble (stěžovat si, nadávat)
locked (zamčený)

slovíčka, cv. 27

14. února 2008 v 21:36 | yefftom |  exercises
Vyber lepší variantu:
We´re going to have shrimp/stove for this supper.
What fish do you like? I like basil/salmon.
Have you ever listened to any kettel/orchestra.
Hey, our kettel/eel seems to be broken!
He used to catch herring/lane in the ocean.
This magazine is about animals. Is there something about raving/squids?
I can´t see the rectangular/lane!
I´m so afraid, is it really safe/varied?
My grandpa is terrible, he can only grumble/deliver about everything.
Please make sure the door is starving/locked.

comida y bebida - las bebidas

14. února 2008 v 20:54 | yefftom |  el vocabulario
Jídlo a pití - pití
Comida y bebida - las bebidas
agua (el, ženský rod) > voda [aγua] Necesito un vaso de agua. Potřebuju sklenici vody.
el agua mineral = minerální voda
el agua mineral con gas = minerální voda s bublinkama
el agua mineral sin gas = minerální voda bez bublin
POZOR:
Slovo "agua" je ženského rodu, ale má určitý člen "el" (kvůli přízvuku na první slabice začínající písmenem "a"). Proto: el agua fría, el agua helada, el agua blanca, atd.
café (el) > kafe, káva [kafe] Ya he tomado un café en el restaurante. Už jsem si dal kafe v restauraci.
cerveza (la) > pivo [θerβeθa/serβesa] A mucha gente le gusta la cerveza. Hodně lidem chutná pivo.
leche (la) > mléko [leče] Voy a comprar leche. Jdu koupit (koupím) mléko.
(el) > čaj [te] En Japón se bebe el té. V Japonsku se pije čaj.
vino (el) > víno [bino, βino] No bebas mucho vino. Nepij moc vína.
červené víno = el vino tinto
bílé víno = el vino blanco
zumo (el) > šťáva, džus [θumo/sumo] No tenemos ningún zumo de naranjas. Nemáme žádný pomerančový džus.
zumo de… = šťáva z… (zumo de limón = citronová šťáva)

comida y bebida - la carne

12. února 2008 v 16:21 | yefftom |  el vocabulario
Jídlo a pití - maso
Comida y bebida - la carne
atún (el) > tuňák [atun] ¿Dónde puedo comprar un atún? Kde mohu koupit tuňáka?
carnero (el) > skopec, kozel, skopové maso [karnero] No te parece que el carnero huele? Nezdá se ti že skopové páchne?
též: carne de carnero (doslova: maso z kozla)
cerdo (el) > vepř, prase, vepřové maso [θerdo/serdo] Podía ver muchos cerdos. Mohl jsem vidět spoustu vepřů.
cordero (el) > jehně, ovce, jehněčí [kordero] Me gustaría tomar cordero. Rad bych si dal jehněčí.
filete (el) > řízek, file, jakýkoliv plátek masa [filete] ¿No tomamos un filete? Nedáme si řízek?
jamón (el) > šunka [chamon/hamon] Comió un pan con jamón. Jedl chleba se šunkou.
mariscos (los) > mořské plody [mariskos] En Francia se comen mucho los mariscos. Ve Francii se hodně jí mořské plody.
pezcado (el) > ryba (opracovaná, k jídlu) El pezcado es muy sano. Ryba je velmi zdravá.
pozor: ryba - živá, ve vodě, neopracovaná = el pez (los peces)
pollo (el) > kuře, kuřecí maso [poľo/pojo/po(d)žo/pošo] ¿Tienen pollo? Máte kuře?
trucha (la) > pstruh [truča]
sardina (la) > sardinka [sardyna] Dame unas sardinas. Dej mi několik sardinek.
ternera (la) > telecí maso [ternera] A mí me gusta la ternera. Mám rád telecí maso.
též: carne de ternero (doslova: maso z telete)

dialog

6. února 2008 v 18:35 | yefftom

singulár, duál, plurál (arabská čísla)

6. února 2008 v 18:18 | yefftom |  MODERNÍ SPISOVNÁ ARABŠTINA
Arabština, jak známo, rozeznává tři čísla (singulár - jednotné číslo, duál - dvojné číslo, plurál - množné číslo). Asi je každému jasné, že duál se používá pro právě dvě věci.
V jednotném čísle není co řešit, máme například podstatné jméno FINDŽÁN , které znamená "šálek".
Do dvojného čísla převádíme slova tak, že přidáme koncovku -ÁNI, takže "dva šálky" se arabsky řekne FINDŽÁNÁNI.
U množného čísla je to složitější, neboť rozlišujeme dva druhy množného čísla - vnitřní a vnější. Vnitřní plurál znamená, že uvnitř slova dojde k nějakým změnám. Vnější plurál znamená, že přiřadíme koncovku vzhledem k rodu slova. Slovo FINDŽÁN tvoří plurál vnitřními změnami - lomením. "Šálky" se arabsky řekne FANÁDŽÍNU. Všimněte si, k jakým došlo změnám.
Existuje okolo 50 typů lomených (vnitřních) plurálů a není způsob, jakým bychom mohli poznat, zda slovo tvoří plurál lomením nebo vnějšně.
Vnější množné číslo se tvoří dvěma koncovkami: -ÁT (pro ženský rod) a -ÚNA (pro mužský rod).
Například slovo MU3ALLIM (učitel) tvoří plurál pomocí koncovek, jelikož je mužského rodu tak v množném čísle vypadá takto: MU3ALLIMÚNA.
O skloňování jednotlivých čísel viz články:

tamější

6. února 2008 v 17:50 | yefftom |  přijímačky z češtiny
Ve slově "tamější" nepíšeme "mně"!
Spousta lidí v tomto slově chybuje, protože se domnívají, že je vytvořené ze slova "tamní", což není pravda. Slovo "tamější" je vytvořeno ze slova "tam" příponou "-ější", tudíž logicky píšeme "mě".