Prosinec 2008

minulý čas sloves

22. prosince 2008 v 12:52 | yefftom |  ~TÜRKÇE~
Minulý čas sloves se tvoří jednoduše pomocí přípon minulého času slovesa být - používají se stejné přípony, jen je připojujeme ke slovesům. Tyto přípony (dim, din, di, dik, diniz, diler) se po f, p, ş, ç, k, h, s, t mění na tim, tin, ti, tik, tiniz, tiler. Vyčasuju několik sloves v minulém čase:
(1) içmek (kouřit):
içtim, içtin, içti, içtik, içtiniz, içtiler
(2) kullanmak (používat):
kullandım, kullandın, kullandı, kullandık, kullandınız, kullandılar (kullanlardı)
(3) öpmek (políbit):
öptüm, öptün, öptü, öptük, öptünüz, öptüler / öplerdi
(4) oturmak (sednout si):
oturdum, oturdun, oturdu, oturduk, oturdunuz, oturdular / oturlardı
Další příklady ve větách:
Políbil jsem tě. Seni öptüm.
Použil jsi cigaretu. Sigara kullandın.
Přestal. Bıraktı.
Mluvili jsme švédsky. Isveççe konuştuk.
Podívali jste se. Baktınız.
Podívali se na (nějaký) film. Film seyrettiler. / Film seyretlerdi.
Zápor
Tvoří se klasicky pomocí "me":
gel-me-dim > gelmedim (nepřišel jsem)
seyret-me-din > seyretmedin (nedíval jsi se)
Otázka
Otázka se dělá (klasicky) pomocí "mi":
Geldim mi? Přišel jsem?
Seyrettin mi? Díval jsi se?
Bıraktı ? Přestal?
atp.
Záporná otázka
Použije se zápor "me" a tázací "mi":
Gelmedim mi? Přišel jsem?
Öpmetin mi? Nepolíbil jsi?
minulý čas slovesa být

22. prosince 2008 v 11:57 | yefftom |  ~TÜRKÇE~
Minulý čas slovesa být se tvoří podobně jako přítomný - tedy pomocí sufixů. Sufixy minulého času jsou čtyřvariantní (kromě třetí osoby množného čísla). Tyto sufixy jsou:
-dim / -dım / -dum / -düm
-din / -dın / -dun / -dün
-di / -dı / -du / -dü
-dik / -dık / -duk / -dük
-diniz / -dınız / -dunuz / -dünüz
-diler / -dılar / -dular / -düler
nebo: -lerdi / -lardı
Pokud slovo končí na samohlásku, vkládáme mezi slovo a sufix "y" (tedy připojujeme: -ydim, -ydin, -ydi, …). Příklady:
byl jsem bohatý: zengindim
byl jsi bohatý: zengindin
byl bohatý: zengindi
byli jsme dobří: iyiydik
byli jste prodavači: satıcıydınız
byli šťastní: mutuydular / mutuylardı
byl jsem modrý: maviydim
Zápor
Zápor se tvoří pomocí değil:
zengin değildim (nebyl jsem bohatý)
iyi değildin (nebyl jsi dobrý)
mutlu değildi (nebyl šťastný)
hazır değildik (nebyli jsme připravení)
isveçli değildiniz (nebyli jste Švédi)
güzel değillerdi / değildiler (nebyli pěkní)


participia prvního slovesného kmene

22. prosince 2008 v 10:53 | yefftom |  MODERNÍ SPISOVNÁ ARABŠTINA
Participia, neboli příčestí se dělí na aktivní a pasivní, neboli činná a trpná. Činné příčestí (participium aktivní) jsou slova typu "rozumějící, píšící, mluvící, chodící…". Trpná příčestí (participia pasivní) jsou slova typu "rozuměný, psaný, mluvený, …". V tomto článku budu popisovat tvoření participií prvního slovesného kmene (tříkonsonantního).
Participium aktivní
Tvoří se podle tohoto vzorce: K-á-K-i-K, kde "K" označuje souhlásku kořene, například:
đahaba, kořenem je đhb, participium aktivní je: đáhib ذاهب
kataba --- kátib کاتب
fahima --- fáhim فاهم
sami3a --- sámi3 سامع
la3iba --- lá3ib لاعب
Tato příčestí se chovají jako přídavná jména. Pochopitelně mohou přijímat určitý i neurčitý člen:
al-kátibu, kátibun
Mohou tvořit ženský rod a množná čísla:
kátiba لاعبة
kátibát (množné číslo ženského rodu) کاتبات
kátibún (množné číslo mužského rodu) کاتبون
kátibín (druhý a čtvrtý pád mn. č. mužs. rodu) کاتبین
Participia aktivní se mohou používat pro vyjádření děje, který právě teď probíhá, např.:
huwa sámi3 ar-rádjo (poslouchá rádio) هو سامع الرادیو
Nicnémě toto použití není moc časté ani běžné. Spíše se použije normální přítomný čas (imperfektum) než toto.. tedy bychom místo huwa sámi3 ar-rádjo spíše řekli jasmi3 ar-rádjo.
Některá participia aktivní zpodstatněla - stala se z nich podstatná jména, například:
3ámil (od slovesa 3amila) - dělník, množné číslo: 3umalá´
kátib (od slovesa kataba) - písař, množné číslo: kuttáb
Participium pasivní
Tvoří se podle tohoto vzorce: ma-KK-ú-K, například:
sakana, kořenem slova je skn, participium pasivní je maskún مسکون
kataba - maktúb مکتوب
fahima - mafhúm مفهوم
sami3a - masmú3 مسموع
la3iba - mal3úb ملعوب
Mohou přibírat členy, koncovky ženského rodu a množných čísel:
mafhúmun, mafhúmatun, mafhúmátun, mafhúmátin, mafhúmún, mafhúmín
al-mafhúmu, al-mafhúmi, al-mafhúma, …
I některá z těchto participií zpodstatněla:
mafhúm - pojem
mašrúb - nápoj
maktúb - dopis
Příklad použití:
Dopis byl napsán. Chlapci byli biti.
Kána r-risála maktúba. Kána l-wuladá´ maDrúbína.
کان الرسالة مکتوبة. کان الولداء مضربین